Gmina Sadkowice

1050

Galeria

Imieniny

Sobota, 3 grudnia 2022
Imieniny Franciszka, Ksawerego

BIP

Treść strony

ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" OD 25 STYCZNIA 2022 r.

Dnia 25.01.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego ,, Czyste Powietrze”.

W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć:

- rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;

- zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty :

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

      lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego beneficjent powinien uzyskać od burmistrza miasta.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Ponadto roczny przychód osoby, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na zgodne z Częścią 3 Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek złożyć go ponownie na warunkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełniania wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

 

POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY

- usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;

- dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet   drzewny, jako zgodnych z celami Programu;

- doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe – beneficjent będzie zobowiązany, aby do wniosku o płatność dołączyć protokół odbioru kominiarskiego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia;

- dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie NFOŚiGW. Nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf.

Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

                - wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu. Wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;

                - dopuszczenie wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach) w przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

 

Ważne

Przypominamy, że nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Informacje pochodzą ze strony WFOŚiGW w Łodzi

powrót

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.