Gmina Sadkowice

1050

Galeria

Imieniny

Wtorek, 7 lutego 2023
Imieniny Ryszarda, Eugenii

BIP

Treść strony

Zmiany w Programie Priorytetowym „Czyste Powietrze”

Informujemy, że od dnia 3 stycznia 2023 r. weszła w życie duża zmiana przedmiotowego programu z zakresu ochrony powietrza. 

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Właściciele/współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą pod warunkiem że:

 • dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135 000 zł – w ramach Części 1) Programu,
 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym – w ramach Części 2) Programu,

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby Wnioskodawcy z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu wskazanym powyżej, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie,

 • przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1 090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 1 526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

lub Wnioskodawca

ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowanie nie jest udzielane dla budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych. Dotacja z prefinansowaniem może zostać udzielona Beneficjentom ubiegającym się o środki w ramach Części 2 i Części 3 Programu, natomiast dotacja na częściową spłatę kapitału może zostać udzielona wyłącznie w ramach Części 1 i 2 Programu. 

Gdzie składać wnioski o dofinansowanie?

 1. Poprzez serwis gov.pl (serwis),
 2. Poprzez system Generator Wniosków o dofinansowanie (generator wniosków),
 3. Poprzez punkt konsultacyjno-informacyjny Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, działający w każdy poniedziałek i każdą środę w godz. 10.00-15.00 w budynku Urzędu Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice. Punkt udziela informacji w ramach programu wszystkim zainteresowanym, a dodatkowo pomaga w złożeniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu całości przedsięwzięcia w sytuacji, gdy budynek znajduje się w granicach administracyjnych Gminy Sadkowice,
 4. Wnioski o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu będzie można złożyć wyłącznie w bankach, które przystąpiły do jego wdrażania. Lista banków udzielających kredytu objętego dofinansowaniem w ramach Programu opublikowana jest na stronie internetowej Czyste Powietrze  oraz na stronie internetowej WFOŚiGW w Łodzi i będzie podlegała bieżącej aktualizacji.

Co jeszcze się zmieniło, a jest istotne?

 1. Podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń oraz maksymalne kwoty dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć (ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.):
  1. poziom podstawowy (Część 1 Programu ) – do 41 000,00 zł bez kompleksowej termomodernizacji i do 66 000,00 zł z kompleksową termomodernizacją,
  2. poziom podwyższony (Część 2 Programu) – do 59 000,00 zł bez kompleksowej termomodernizacji i do 99 000,00 zł z kompleksową termomodernizacją,
  3. poziom najwyższy (Część 3 Programu) – do 79 000,00 zł bez kompleksowej termomodernizacji i do 135 000,00 zł z kompleksową termomodernizacją.
 2. Wprowadzono dodatkowe dofinansowanie, gdy wniosek dotyczy kompleksowej termomodernizacji budynku i zostaną spełnione łącznie następujące warunki:
  1. został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze (koszt audytu podlega dofinansowaniu do określonej wysokości i nie jest wliczany do maksymalnego poziomu dotacji).,
  2. osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:
   - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub
   - zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%,
  3. zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia.
 3. Podatek od towarów i usług (VAT) nie stanowi już kosztu kwalifikowanego - dotacja udzielana w odniesieniu do kosztów netto.
 4. Istnieje możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie na różne zakresy prac, za wyjątkiem wniosku o dofinansowanie w przypadku kompleksowej termomodernizacji budynku.
 5. Nie jest możliwa korekta wniosków złożonych przed 3 stycznia 2023 r. w celu uwzględnienia nowych zasad, jeżeli została zawarta już umowa (nie dotyczy dofinansowania w formie dotacji z prefinansowaniem). Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie, ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.
 6. Istnieje możliwość  zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.

W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji prosimy o kontakt pod numerem telefonu 46 815 61 91 lub zapraszamy do punktu informacyjno-konsultacyjnego Urzędu Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice w poniedziałki i środy w godzinach 10.00-15.00 . 

 

powrót

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.