Gmina Sadkowice

230

Galeria

Imieniny

Czwartek, 1 czerwca 2023
Imieniny Jakuba, Justyny

BIP

Treść strony

Zadania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej obejmują w szczególności:

·         przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń;
·         praca socjalna;
·         świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;
·         udzielanie zasiłku celowego na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzeń losowych;
·         udzielenie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
·         rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 
Do zadań własnych gminy należy:
·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
·         przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków; pożyczek oraz pomocy w naturze;
·         prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
·         podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznania potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
·         współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.
 
Do zadań zleconych gminie należy:
·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
·         opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
·         organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
·         przyznawanie i wypłacanie zasiłku celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
·         prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
·         realizowanie zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę poziomu życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
·         przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku oraz niezbędnego ubrania cudzoziemcom.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.