Gmina Sadkowice

3

Galeria

Imieniny

Niedziela, 26 stycznia 2020
Imieniny Tytusa, Tymoteusza

BIP

Treść strony

Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego

 • autor: Marszałek Województwa Łódzkiego, data: 2020-01-15

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2020-01-14

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Zawiadomienie – kurs chemizacyjny

W związku z licznymi kontrolami ARIMR w zakresie bezpieczeństwa i ochrony roślin Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach - rejon Rawa Mazowiecka  planuje rozpocząć nabór na kursy chemizacyjne, które będą organizowane w 2020 roku. Kursy dają uprawnienia  do nabywania i stosowania środków ochrony roślin na uprawianych gruntach. Kurs jest prowadzony za odpłatnością. Kursy przeprowadzane  są w dwóch grupach:
- dla osób już posiadających uprawnienia (po skończeniu terminu ważności)  – kurs jednodniowy uzupełniający,
- dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin – kurs dwudniowy podstawowy.

Z początkiem 2020 r. zapraszamy do zapisów na kursy. 
Kurs odbędzie się z chwilą zebrania 25 osobowej grupy uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia ważne 5 lat.

Zapisy prosimy zgłaszać telefonicznie 516-815-639 lub 46 814-28-46 kontakt Kamila Kieszek – biuro Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rawa Mazowiecka,  lub w Urzędzie Gminy u Pani Z. Gut

                                  Organizator kursu: sp. ŁODR Kamila Kieszek

 

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wójt Gminy Sadkowice przypomina, że do dnia 31 stycznia 2020 r. należy złożyć oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2019 oraz dokonać wpłaty I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Informacja

W dniu 31 grudnia 2019 r. (wtorek) Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Szkolenie chemizacyjne

Informacja

W dniu 24 grudnia 2019 r. - w Wigilię Bożego Narodzenia - Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego

 • autor: Wojewoda Łódzki, data: 2019-12-17

Informacja

W dniu 12 grudnia 2019 r. Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 14:45, z powodu szkolenia pracowników Urzędu.

Odbiór azbestu

Osoby zainteresowane odbiorem azbestu ze swoich posesji mogą do dnia 20 stycznia 2020 r. składać wnioski w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.  Druki dostępne są w Urzędzie Gminy w pokoju nr 15.

Uwaga. Azbest zgłaszany przez mieszkańców do odbioru na dzień zgłoszenia musi być zdemontowany z budynku/ów.

Konsultacje społeczne

ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁODZI
Wydział Rolnictwa i Transportu

 

Łódź, 19 listopada 2019 r.

                RT-II.7834.4.2019

Panie, Panowie
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast
województwa łódzkiego

 

Dotyczy: konsultacji społecznych projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS)

            Szanowni Państwo,

zgodnie z art. 183 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.)  przeciwdziałanie skutkom suszy jest zadaniem organów administracji rządowej i samorządowej oraz Wód Polskich.  Ustawa ta przewiduje przygotowanie przez Wody Polskie projektu planu przeciwdziałania skutkom suszy (PPSS), o którym mowa w art. 184. Na podstawie art. 185 ust. 5 wszyscy zainteresowani mogą składać do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej uwagi do ustaleń zawartych w tym dokumencie.

Projekt PPSS zawiera propozycje budowy i przebudowy urządzeń wodnych (Załącznik nr 1 do projektu). W ramach katalogu działań służących przeciwdziałaniu skutkom suszy (Załącznik nr 2) wyróżniono m.in. opracowanie mechanizmów finansowania działań na lata 2021-2027. Wykonanie części katalogu działań PPSS będzie należało również do przedsiębiorców i indywidualnych użytkowników wód.

Dnia 13 listopada 2019 r. w Łodzi odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie z serii konsultacji społecznych. Jednakże do dnia 15 lutego 2020 r. istnieje możliwość przesyłania uwag i wniosków do projektu PPSS. Uwagi można kierować listownie lub osobiście na adres: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Departament Gospodarki Wodnej    i Żeglugi Śródlądowej, ul. Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa (pok. 309 do doręczeń osobistych) lub drogą elektroniczną na adres ppss@konsultacjesusza.pl. Ponadto istnieje możliwość wypełnienia formularza online znajdującego się na stronie www.stopuszy.pl lub www.konsultacjeusza.pl.

Zachęcam Państwa do składania swoich uwag do wyżej wymienionego projektu. W przypadku posiadania dokumentacji planowanych przez Państwa inwestycji z zakresu gospodarki wodnej mających na celu zwiększenie retencji i wspierających przeciwdziałanie skutkom suszy zasadnym jest przesłanie ich do Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Informuję jednocześnie, iż w lutym 2020 r. odbędzie się ostanie spotkanie konsultacyjne w Warszawie, do udziału w którym również zachęcam.

Z poważaniem

DYREKTOR
WYDZIAŁU ROLNICTWA I TRANSPORTU


Bogumiła Kapusta

Zaproszenie do udziału w projekcie "Czas na zmiany"

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki im. prof. J Chechlińskiego w Łodzi w związku z realizacją w oparciu o umowę o dofinansowanie projektu pn."CZAS NA ZMIANY !"  zawartą z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Zatrudnienie, Działanie VIII.2 Wsparcie aktywności zawodowej po 29 roku życia, zaprasza do udziału w ww. projekcie.

Realizator projektu:

Wyższa Szkoła Finansów i Informatyki
im. prof. J Chechlińskiego
ul. Wróblewskiego 18 lok.801
93-578 Łódź

Informacja Powiatowego Lekarza Weterynarii

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje o zarządzeniu odstrzału sanitarnego dzików na terenie wszystkich obwodów łowieckich w powiecie rawskim w Rozporządzeniu nr 9/2019 Wojewody Łódzkiego.

Bezpłatny kurs angielskiego

BEZPŁATNY KURS ANGIELSKIEGO

,,Z językiem po sukces”

 

Zapraszamy mieszkańców  gminy Sadkowice do skorzystania z BEZPŁATNYCH kursów języka angielskiego. Projekt jest skierowany do osób powyżej 50 roku życia mieszkających na obszarze województwa łódzkiego.

Uczestnik projektu bierze udział w 60-godzinnym kursie języka angielskiego dla początkujących. Zajęcia będą odbywały się w trybie popołudniowym i wieczornym.

Planowane jest zorganizowanie kursu w Sadkowicach.

Zgłoszenia można dokonać telefonicznie lub poprzez naszą stronę internetową.

 

KONTAKT

Centrum Edukacyjne COMMA – Mstów, ul. Wolności 106

Tel.: 577 877 533

www.comma.edu.pl

 

Zajęcia będą odbywały się w ramach projektu ,,Z językiem po sukces" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego.

Apel do hodowców trzody chlewnej

Uwaga! Zagrożenie ASF! Prosimy uważnie przeczytać.

Ogłoszenie

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji.

Informacja

Informujemy, że 15 września mija termin wpłaty II raty podatku od środków transportowych.

Komunikat

Uwaga Mieszkańcy wsi Sadkowice, Nowe Sadkowice i Celinów. Jutro (21 sierpnia 2019 r.) w godz. 8:00-14:00 będzie przerwa w dostawie wody.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 2019 r. można składać w terminie

od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

w pokoju nr. 12.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARMIR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Producent który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2019) nie musi ponownie dołączać go przy składaniu wniosku w drugim terminie.

Firma poszukuje działek pod farmy

Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:
✓ Powierzchnia działki min. 2 ha,
✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione,
✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
✓ brak MPZP
✓ teren poza obszarem ochrony przyrody,
✓ brak rowów melioracyjnych
✓ linia energetyczna SN do 500 m

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2020-01-17
 • Liczba odwiedzin 2284819

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.