Gmina Sadkowice

3

Galeria

Imieniny

Poniedziałek, 21 października 2019
Imieniny Hilarego, Urszuli

BIP

Treść strony

Apel do hodowców trzody chlewnej

Uwaga! Zagrożenie ASF! Prosimy uważnie przeczytać.

Ogłoszenie

Fundacja Dar Oze z przyjemnością informuje o możliwości uzyskania 40% w formie bezzwrotnego dofinansowania dla rolników z całej Polski na mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 KWp. Dostępny również kredyt preferencyjny na maksymalnie 2,75% bezpośrednio z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację 100% inwestycji.

Informacja

Informujemy, że 15 września mija termin wpłaty II raty podatku od środków transportowych.

Komunikat

Uwaga Mieszkańcy wsi Sadkowice, Nowe Sadkowice i Celinów. Jutro (21 sierpnia 2019 r.) w godz. 8:00-14:00 będzie przerwa w dostawie wody.

Wnioski o zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej na 2019 r. można składać w terminie

od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r.

w pokoju nr. 12.

Do wniosku o zwrot podatku dołącza się:

- faktury Vat stanowiące dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r.

Jeżeli rolnik ubiega się o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, należy również dołączyć:

- dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARMIR zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada, w roku poprzedzającym, w którym został złożony wniosek.

Producent który przedłożył ww. dokument w pierwszym terminie (luty 2019) nie musi ponownie dołączać go przy składaniu wniosku w drugim terminie.

Firma poszukuje działek pod farmy

Do budowy farmy fotowoltaicznej działka musi spełniać warunki:
✓ Powierzchnia działki min. 2 ha,
✓ Tereny niezacienione, niezadrzewione,
✓ klasa gruntu IV, V, VI, nieużytki,
✓ brak MPZP
✓ teren poza obszarem ochrony przyrody,
✓ brak rowów melioracyjnych
✓ linia energetyczna SN do 500 m

Zaproszenie na Powiatowy Dzień Dziecka

Zapisać Niezapisane: #ETNOChallenge

Zapisać Niezapisane to nowy projekt Fundacji KONTRA/BANDA, na który składają się warsztaty #ETNOChallenge oraz Festiwal Stu Sztuk "Kraina Rawki".

 

Tygodniowe warsztaty odbędą się na początku wakacji. Od 1 do 7 lipca w świetlicy w Starym Wylezinie uczestnicy podejmą się prawdziwego wyzwania. #ETNOChallenge jest propozycją dla mieszkańców od 7 do 25 roku życia, zamieszkujących obszar LGD "Kraina Rawki". Jeśli chcesz zmierzyć się z tajemnicami miejsca, w którym mieszkasz to warsztaty są dla Ciebie!

 

Podczas warsztatów poznasz nowe miejsca oraz odkryjesz zapomniane historie. Wymienisz się opowieściami z innymi uczestnikami oraz mieszkańcami, którzy nie biorą udziału w projekcie. Wspólnie rozwiążemy najbardziej intrygujące zagadki i opiszemy ciekawe, czasami ukryte miejsca. Przygotujemy również coś, co po nas zostanie – co tam się znajdzie i jaki będzie miało tytuł? To będzie zależeć od Ciebie! Podejmij się tego wyzwania i zaskocz sam siebie!

 

Jeśli chcesz wziąć udział w projekcie napisz wiadomość na fundacjakontrabanda@gmail.com i wypełnij formularz zgłoszeniowy. Rekrutacja trwa do 14 czerwca. Udział w warsztatach jest bezpłatny.

Weź udział w #ETNOChallenge!

 

Organizatorem projektu jest Fundacja KONTRA/BANDA, którą tworzą Dominika Bremer, Justyna Dywańska, Joanna Kędzierska, Anna Olszak, Mateusz Przygodziński i Paula Rudź.

 

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: "Europa inwestująca w obszary wiejskie."

Zadanie grantowe pn. "Zapisać Niezapisane: warsztaty i wydarzenia skierowane do mieszkańców LGD "Kraina Rawki"" mające na celu promocję obszaru LGD "Kraina Rawki" współfinansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Informacja ARiMR

Dzień dobry,

Biorąc pod uwagę zbliżający się końcowy termin na złożenie wniosków zachęcam rolników do składania wniosków bez zbędnej zwłoki.

Przypominam, że Wniosek o przyznanie płatności wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami), w tym wypełnionym materiałem graficznym, składa się od 15 marca do 15 maja 2019 r. Wniosek wraz z załącznikami może być także złożony do 10 czerwca 2019 r., jednak wówczas za każdy dzień roboczy opóźnienia, licząc od 16 maja 2019 r., stosowane będzie zmniejszenie płatności w wysokości 1% należnej kwoty płatności. Zmiany do wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich (z wyłączeniem płatności związanych do zwierząt) i płatności niezwiązanej do tytoniu za 2019r. można składać do dnia 31 maja 2019 r. Ostateczny termin składania zmian do wniosku upływa 10 czerwca 2019 r.

Złożenie zmiany do wniosku po 31 maja 2019 r. skutkuje pomniejszeniem płatności do powierzchni objętej tą zmiana o 1%  za każdy dzień roboczy opóźnienia.

 

Z wyrazami szacunku,

Bożena Cichowicz

Kierownik

 

Biuro Powiatowe w Rawie Mazowieckiej

Łódzki Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Jana Sobieskiego 1, 96-200 Rawa Mazowiecka

tel. 46 814 66 38/ IP 36041

www.arimr.gov.pl

Podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie prawa jazdy

"spoKREWnieni służbą"

Komenda Powiatowa PSP w Rawie Mazowieckiej wraz Oddziałem Rejonowym PCK serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do oddania krwi w dniu 24 kwietnia 2019 r.

Bezpłatna mammografia

Zmiana siedziby ODR-u

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Informacja o zwrocie akcyzy na olej napędowy  wykorzystywany do produkcji rolnej i przedłużeniu terminu składania wniosków do 1 kwietnia 2019 r.

Związek Sadowników RP Oddział Sadkowice zaprasza

Zaproszenie dla wszystkich sadowników na walne sprawozdawczo-wyborcze w dn. 8 marca 2019 r. o godz. 16 w Świetlicy w Bujałach

Zaproszenie na szkolenie

W związku ze zmianami w składaniu wniosków na dopłaty bezpośrednie na rok 2019 (brak możliwości złożenia wersji papierowej oraz zmiany w płatności ONW) Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej oraz ARIMR zaprasza na szkolenie informacyjne w dniu 06.03.2019 r. (środa) godz. 10:00 w Świetlicy Środowiskowej w Bujałach . Tematem szkolenia będzie:

„ZASADY WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH ZA POMOCĄ APLIKACJI E-WNIOSEK PLUS”  szkolenie poprowadzi pracownik ARIMR

 

                                                                                                                        Serdecznie zapraszamy

                                                                                               Specjalista ŁODR Kamila Kieszek

 

Informacje Powiatowego Lekarza Weterynarii

Informacja dla hodowców trzody chlewnej oraz ulotka informacyjna dotycząca praktycznych wskazówek dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią.

Informacja dla posiadaczy psów

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że mieszkańcy Gminy posiadający psy są zobowiązani do przestrzegania następujących przepisów:

 • Ustawa o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2019 poz. 122)

,,Art.10a

3. Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna.

4. Zakaz, o którym mowa w ust. 3, nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście.”

 • Uchwała Nr XXVIII/186/2017 Rady Gminy Sadkowice z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Sadkowice

,, § 10. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami, w taki sposób, aby zwierzęta te nie stanowiły zagrożenia dla otoczenia oraz nie zanieczyszczały terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu chyba że, ze względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.”

 

Zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeksem wykroczeń (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 618, 911, 2077) nie przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów grozi karami:

,,Art. 24. § 1. Grzywnę wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 20. § 1. Kara ograniczenia wolności trwa 1 miesiąc.

Art. 77. § 1. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2. Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Dofinansowanie dla Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie

Gmina Sadkowice złożyła wniosek o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0.4% rezerwy na dofinansowanie wyposażenia  szkoły w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych - biologia, geografia, fizyka i chemia.
O dofinansowanie można było się ubiegać tylko dla jednej szkoły podstawowej, takiej która w swojej strukturze nie miała klas dotychczasowego gimnazjum.
Wnioskowano o kwotę 20 979 złotych dla Szkoły Podstawowej w Kłopoczynie i taką kwotę otrzymaliśmy. Szkoła Podstawowa w Kłopoczynie  doposażyła swoje pracownie w pomoce dydaktyczne o takiej wartości.

Zaproszenie

Zawiadomienie – kurs chemizacyjny

W związku z licznymi kontrolami ARIMR w zakresie bezpieczeństwa i ochrony roślin Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach- rejon Rawa Mazowiecka  planuje rozpocząć nabór na kursy chemizacyjne  które będą organizowane w 2019 roku. Kursy dają uprawnienia  do nabywania i stosowania środków ochrony roślin na uprawianych gruntach. Kurs jest prowadzony za odpłatnością. Kursy przeprowadzane  są w dwóch grupach:
- Dla osób już posiadających uprawnienia (po skończeniu terminu ważności)  – kurs jednodniowy uzupełniający.
- Dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin – kurs dwudniowy podstawowy.

Z początkiem  2019 roku zapraszamy do zapisów na kursy.  Kurs odbędzie się z chwilą zebrania 25 osobowej grupy uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia ważne 5 lat. Zapisy prosimy zgłaszać telefonicznie 516-815-639  lub 46 814-28-46  kontakt Kamila Kieszek – biuro Ośrodka Doradztwa Rolniczego Rawa Mazowiecka,  lub w Urzędzie Gminy u Pani Z. Gut

Organizator kursu: sp. ŁODR Kamila Kieszek

Informacja ARiMR

Od 31 stycznia do 1 marca 2019 r. oddziały regionalne Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będą przyjmowały wnioski na tzw. małe przetwórstwo.

W tegorocznym naborze wprowadzono szereg zmian, m. in. rozszerzono grono osób, które mogą ubiegać się o takie wsparcie finansowe.  

Katalog inwestycji, na które można otrzymać dofinansowanie, obejmuje m.in. budowę lub modernizacji budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej;  zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania, aparatury pomiarowej i kontrolnej. Z myślą o rolnikach zajmujących się RHD dotychczasowy katalog  rozszerzono m.in. o inwestycje związane z dostosowaniem pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni) i pomieszczeń gospodarczych służących do przechowywania produktów żywnościowych.

W tegorocznym naborze wprowadzono również ułatwienia mające na celu zmniejszenie obciążeń administracyjnych na etapie przygotowania inwestycji. Składając wniosek o przyznanie pomocy rolnicy nie będą zobligowani do przedkładania wymaganych dotychczas przez ARiMR decyzji czy pozwoleń. Będzie je można dostarczyć na etapie rozliczania inwestycji, a więc już po zawarciu umowy o dofinansowanie.

Więcej informacji i dokumenty aplikacyjne: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/male-przetworstwo-2019-wieksza-kwota-dofinansowania-i-szereg-ulatwien-w-ubieganiu-sie-o-pomoc.html?fbclid=IwAR0P4acT_A44y60cPYgeHrpBwVDD3gNceJgJlvLiQooKHAQgPQwcIsafI7g

Informacja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje: Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT

 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.

Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 rokuPobierz plik: pdf Procedura i warunki ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2019 roku

Rozmiar : 0.15MB

Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnejPobierz plik: pdf Edytowalny formularz wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Rozmiar : 0.85MB

 

Informacja

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY POSIADAJĄCY ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!!!

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok 2018 oraz wniesieniu opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do 31 stycznia 2019 roku.

Wypełniony formularz oświadczenia należy złożyć w pokoju nr. 12 w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

Opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Kontakt telefoniczny – Iwona Tolak 46 815 61 91 wew. 45

Informacja

Informacja dla mieszkańców Gminy Sadkowice.

Informujemy, że na stronie ARiMR można uzyskać informacje odnośnie zakładania Kół Gospodyń Wiejskich. Możecie Państwo otrzymać informacje również w Biurze Powiatowym w Rawie Mazowieckiej. Oto pismo, które otrzymaliśmy:

Szanowni Państwo,

W związku z uruchomieniem procesu rejestracji i udzielania pomocy dla KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby do odwiedzenia Biura Powiatowego w Rawie Mazowieckiej w każdy wtorek i piątek grudnia tj.

07.12.2018r.

11.12.2018r.

14.12.2018r.

18.12.2018r.

21.12.2018r.

Udzielimy pomocy przy rejestracji i odpowiemy na państwa pytania.

tel. 46 814 66 38

 

Ponadto informujemy mieszkańców nasze Gminy Sadkowice, że zgodnie z zapisami § 7 rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz.U. poz. 2229), w 2018 roku wniosek o przyznanie pomocy może być złożony nie później niż do dnia 27 grudnia. Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji.

 

Ogłoszenie o przeprowadzeniu konulstacji w sprawie zmiany statutów sołectw

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Sadkowice w sprawie zmiany statutów sołectw Gminy Sadkowice.

 • autor: Barbara Gąsiorowska, data: 2018-12-05

Zrewolucjonizuj swoją firmę!

Informacja dotycząca spotkania z przedsiębiorcami, które Centrum Innowacji Biznesowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego wspólnie z Google Internetowe Rewolucje organizuje w Rawie Mazowieckiej w dniu 13 grudnia br. w Miejskim Domu Kultury.

Zwracam się z uprzejmą prośbą o opublikowanie treści wraz z grafiką na stronie Państwa urzędu. Tytuł wydarzenia: Zrewolucjonizuj swoją firmę!

O spotkaniu:

Spotkanie to będzie kolejną edycją projektu Google Internetowe Rewolucje, który ma na celu wspieranie polskich MŚP w poznawaniu oraz wdrażaniu narzędzi w zakresie promocji i marketingu. Ekspert Google pokaże  jak można zareklamować działalność swojej firmy w Internecie,  jakie możliwości daje wyszukiwarka Google oraz cały szereg innych dostępnych rozwiązań internetowych. Ponadto w ramach projektu dedykowany doradca Internetowych Rewolucji spotyka się z przedsiębiorcami, by wraz z nimi przeanalizować konkretne działania w internecie, aby na tej podstawie przygotowywać plan indywidualnych działań, pozwalający przedsiębiorcom skuteczniej eksponować i rozwijać ich biznes w sieci.
Ponadto uczestnicy spotkania będą mogli zapoznać się z aktualną ofertą bonów rozwojowych, które przedsiębiorca będzie mógł przeznaczyć na szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla swoich pracowników i/lub dla siebie (możliwość pozyskania dofinansowania do 80%). Podczas spotkania doradcy operatorów bonów rozwojowych będą do dyspozycji przedsiębiorców.
Dodatkowo podczas spotkania odbędzie się prezentacja narzędzi wsparcia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którą przedstawi Doradca Biznesu Centrum Innowacji Biznesowej.

Z poważaniem

Izabela Krajewska-Ciska

Centrum Innowacji Biznesowej

ul. Wyszyńskiego 11; 99-300 Kutno

tel. 607 077 409

izabela.ciska@lodzkie.pl

Zaproszenie na seminarium

Program Czyste Powietrze

Resort Środowiska zachęca mieszkańców Polski do działań ograniczających emisję szkodliwych dla zdrowia i środowiska zanieczyszczeń powietrza.

W ramach rządowego programu Czyste Powietrze został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele domów jednorodzinnych mogą ubiegać się o dofinansowanie na termomodernizację budynków.

Program priorytetowy koncentruje się na termomodernizacji oraz efektywnym zarządzaniu energią w gospodarstwach domowych, co pozwoli zmniejszyć ilość zużywanej energii cieplnej i rzeczywiste oszczędności finansowe. Zyska na tym również stan środowiska naturalnego, dzięki ograniczeniu emisji pyłów, gazów cieplarnianych i innych substancji.

Program Priorytetowy Czyste Powietrze to możliwość uzyskania wsparcia finansowego przez osoby fizyczne, właścicieli domów jednorodzinnych na ocieplenie domu, wymianę okien czy na wymianę starego, wysoko-emisyjnego kotła grzewczego.

https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Budowa sieci światłowodowej

Uprzejmie informujemy, iż Gmina  Sadkowice położona jest na obszarze objętym budową nowoczesnej światłowodowej sieci, umożliwiającej dostęp do szerokopasmowego Internetu, współfinansowanej przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Za realizację zadania odpowiada przedsiębiorstwo telekomunikacyjne - NEXERA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Orzycka 6 lok. 1B, 02-695 Warszawa, zarejestrowane w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS 0000637244, NIP 522 307 16 43, kapitał zakładowy 275.000,00 PLN; wpisane do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej pod numerem 11876.

NEXERA (Nexera Sp. z o.o.) jest hurtowym operatorem nowoczesnej sieci dostępowej światłowodowej FTTH. Dostęp do sieci NEXERY oraz usługi hurtowe świadczone będą zainteresowanym Operatorom Korzystającym, w tym operatorom lokalnym, na równych i niedyskryminujących zasadach w oparciu o udostępnioną Ofertę Ramową.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem http://nexera.pl/

Wykonanie zadań projektowych oraz nadzór nad budową sieci światłowodowej, w ramach realizowanego przez NEXERA Sp. z o.o. przedsięwzięcia zostały powierzone:

Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o.

W związku z tym, na terenie Gminy Sadkowice pojawią się pracownicy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. w celu podpisania umów o dostęp do nieruchomości, na których planowana jest budowa sieci: Żelazna, Olszowa Wola, Kłopoczyn, Paprotnia, Kaleń, Trębaczew, Jajkowice, Bujały, Sadkowice, Pilawy, Nowy Kłopoczyn, Nowy Kaleń, Szwejki Wielkie, Lipna, Nowe Szwejki, Rzymiec, Lubania.

Uprzejmie informujemy, iż pracownicy firmy Iris Telecommunication Poland Sp. z o.o. odwiedzają mieszkańców Gminy, w związku z prowadzonymi pracami projektowymi budowy światłowodowych linii kablowych na terenie Gminy.

Pragniemy podkreślić, że podpisywane przez właścicieli posesji umowy o dostęp do nieruchomości, nie oznaczają automatycznego korzystania przez nich z usług telekomunikacyjnych – usługi takie będą w przyszłości oferowane przez operatorów tych usług (w tym lokalnych), wykorzystujących wybudowaną w ten sposób nowoczesną infrastrukturę światłowodową.

Umowa o dostęp do nieruchomości odnosi się jedynie do wyrażenia zgody przez jej właściciela na przewieszenie kabla światłowodowego nad działką lub ułożenie kabla doziemnego, w zakresie wskazanym  w umowie oraz pokazanym na szkicu, będącym załącznikiem do tej umowy.

Dostęp do nieruchomości będzie realizowany przez operatora projektowanej infrastruktury, wyłącznie na potrzeby instalacji telekomunikacyjnych linii światłowodowych oraz w przypadku konieczności usunięcia ich awarii.

Właściciele nieruchomości nie ponoszą żadnych kosztów związanych z podpisywaną umową.

Zwrot podatku akcyzowego

Uwaga Rolnicy! Do 31 sierpnia 2018 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Referat Finansowy - podatki - pok. nr 12 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 r.

 

Limit roczny ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych na dzień 01 lutego bieżącego roku - czyli:

1,00 zł  x  86  x  liczba użytków rolnych

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wyniesie 86,00 zł

Do wniosku należy dołączyć faktury vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 lutego 2018 r.  do 31 lipca 2018 r.

 

Apel Związku Sadowników RP

Mocni w Biznesie 2018

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego zaprasza do wzięcia udziału w Konkursie Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego „Mocni w Biznesie 2018”. 
Nagroda Gospodarcza Województwa Łódzkiego stanowi wyróżnienie i szczególne podziękowanie dla podmiotów, które konsekwentnie budują pozytywny wizerunek Łódzkiego. Przez wszystkie dotychczasowe edycje nagradzane były firmy oraz instytucje, które wniosły znaczący i trwały wkład w unowocześnienie i rozwój gospodarczy naszego regionu.
Liderów gospodarki naszego regionu poznamy podczas Gali wręczenia Nagród „Mocni w Biznesie 2018”, która odbędzie się w pierwszym dniu XI Europejskiego Forum Gospodarczego 15 października 2018 r. o godz. 20.00.

Akademia aktywności zawodowej

Zaproszenie dla osób w wieku 21-29 lat, nieaktywnych zawodowo do udziału w projekcie "Akademia aktywności zawodowej".

Informacja Poczty Polskiej

Obowiązek posiadania skrzynki oddawczej oraz tabliczki z numerem porządkowym na nieruchomości

Farba na odnowienie strażnicy

W dniu 4 czerwca druhowie z OSP Sadkowice w Urzędzie Gminy odebrali z rąk Pani Wójt Karoliny Kowalskiej farbę, którą pozyskała na odnowienie strażnicy OSP w Sadkowicach.

Informacja

W związku z Zarządzeniem Nr 4/2018 Wójta Gminy Sadkowice z dnia 23 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia dnia wolnego od pracy w zamian za przypadające święto w sobotę 6 stycznia 2018 r, Urząd Gminy w Sadkowicach w dniu 1 czerwca 2018 r. jest nieczynny.

Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie

Wójt Gminy Sadkowice uprzejmie prosi o zgłaszanie się par do Urzędu Stanu Cywilnego w Sadkowicach, które chciałyby otrzymać medal za długoletnie pożycie małżeńskie (50 lat i więcej w jednym związku małżeńskim). Zgłoszenia pod nr telefonu 468156167.

Informacja dot. ubezpieczenia pomocnika rolnika

W związku z wprowadzeniem od dnia 18 maja 2018 r. przepisów ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 858) rolnicy mają obowiązek zgłoszenia pomocnika, z którym została zawarta umowa o pomocy przy zbiorach, do ubezpieczeń w KRUS.

Rawskie Targi Pracy

W dniu 8 czerwca 2018 r. w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej odbędą się Rawskie Targi Pracy. Zapraszamy.

Rzymiec i Lubania otrzymały dofinasowanie

Informujemy mieszkańców naszej gminy, iż Sejmik Województwa Łódzkiego udzielił Gminie Sadkowice pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10 000,00 zł :

 1. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy w zakresie małego projektu lokalnego w miejscowości Rzymiec pn. „Nasza świetlica wiejska miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”.
 2. 5 000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania gminy w zakresie małego projektu lokalnego w miejscowości Lubania pn. „Wiejska świetlica miejscem aktywizacji i integracji mieszkańców”

Seminarium

13 kwietnia 2018 roku w Łodzi odbędzie się  Seminarium „ZATOKA B+R. Fundusze Europejskie. Dla nauki. Dla biznesu”.

Masz dobry pomysł, ale potrzebujesz inspiracji do działania?
Przekonaj się, że można rozkręcić biznes z nauką!
Dowiedz się jak zdobyć pierwszy milion. Przekonaj się jak działa Anioł Biznesu - innowacyjny przedsiębiorca z wyobraźnią.
Uchwyć województwo łódzkie z innej perspektywy, poznaj tych, którzy odnieśli sukces.
Podejmij wyzwanie, wejdź do gry o pieniądze.

Zmieniaj siebie i swoją firmę z Funduszami Europejskimi

https://rpo.lodzkie.pl/slider/item/2471-seminarium-b-r

https://www.facebook.com/events/230046274399661/?ref=3&action_history=null

Szkolenie dla sadowników

Informacja

Rejon Energetyczny Żyrardów  informuje, że ze  względu na przeprowadzane  prace  eksploatacyjne  nastąpią  przerwy w dostawie energii elektrycznej  dla n/w miejscowości :

04 kwietnia  2018 w godz.

8:00 – 16:00 Stacja Władysławów – Władysławów nr 1 – 10, Żelazna nr 80 – 92, Stacje Olszowa Wola, Lubania 4 – wyłączone miejscowości Olszowa Wola, Lubania nr 52 – 60  

06  kwietnia 2018 w godz.

8:00 – 16:00 Stacja Władysławów – Władysławów nr 1 – 10

Informacja

Informujemy, że w dniu 30 marca 2018 r. (Wielki Piątek) Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:00.

Bezpłatne badanie wzroku

Spotkania dla przedsiębiorców

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego oraz Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. wspólnie organizują cykl spotkań informacyjnych dla przedsiębiorców pn. „Popołudnie z biznesem - fundusze na rozwój Twojej firmy", które odbędą się na terenie Województwa Łódzkiego w terminie 16 marca - 27 kwietnia 2018 r. w każdym z powiatów. 

Spotkania kierowane są do przedsiębiorców z naszego regionu. Uczestnicy poznają najnowsze możliwości skorzystania z funduszy na rozwój, dotacji i pożyczek oraz instrumentów wsparcia
w zdobywaniu rynków zagranicznych oraz środków na szkolenia pracowników. Uczestnicy spotkań będą mogli skorzystać z bezpłatnych konsultacji z ekspertami, którzy pomogą dopasować źródła finansowania adekwatnie do potrzeb i konkretnych projektów. Udział w wydarzeniach jest również okazją do integracji środowiska gospodarczego i nawiązania nowych kontaktów biznesowych.
W spotkaniach wezmą udział przedstawiciele Zarządu Województwa Łódzkiego.


Spotkania uświetni wystąpienie gościa specjalnego: p. Artura Partyki: dwukrotnego medalisty olimpijskiego, jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich sportowców wszechczasów i mówcy motywacyjnego.


Udział w spotkaniach jest bezpłatny po dokonaniu wcześniejszej rejestracji elektronicznej na adres rejestracja@larr.lodz.pl. W tytule należy wpisać datę spotkania.

Szczegółowe informacje o cyklu spotkań wraz z rejestracją, dostępne są na stronie www.lodzkie.pl/spotkania-biznes oraz na Facebooku Promuje Lodzkie .

 

Załącznik: Harmonogram spotkań

Potrzebny lek na wagę życia!

W imieniu rodziców Oliwii zwracamy się z prośbą o wsparcie finansowe na leczenie małej Oliwii.

Zbiorke prowadzi fundacja SIepomaga, zostało jedynie 2 dni do końca zbiorki a wciąż brakuje 40 tys zł, Oliwia ma 5 lat i choruje na białaczkę, choroba wróciła i jest potrzebny lek ostatniej szansy. Prosimy i dziękujemy za wsparcie.

https://www.siepomaga.pl/ratujemy-oliwie

https://www.facebook.com/usmiechdlaoliwii/?notif_id=1520878736597630&notif_t=page_fan&ref=notif

Zbiórka krwi

W dniu 11.03.2018r. (niedziela) od godz. 11:00 do 14.00 w Szkole Podstawowej w Kłopoczynie, odbędzie się kolejna wyjazdowa zbiórka krwi. Zapraszamy wszystkich chętnych oraz wszystkich Honorowych Krwiodawców.

Informacja Kierownika ARiMR

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017 składa się w terminie od 15 lutego do 14 marca 2018 r. na formularzu udostępnionym na stronie www.arimr.gov.pl.

Termin ten nie podlega przywróceniu, co oznacza, że Oświadczenie złożone po tym terminie pozostawia się bez rozpatrzenia.

W przypadku, gdy po złożeniu Oświadczenia w gospodarstwie wystąpiły zmiany w zakresie wnioskowania lub działek referencyjnych (ewidencyjnych) lub działek rolnych, należy złożyć zmianę do wniosku w terminie do  31 maja 2018 r.

Skuteczne złożenie Oświadczenia jest równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 i ubieganie się przez rolnika o płatności, o które ubiegał się w 2017 roku.

W przypadku, gdy Oświadczenie zostanie złożone przez rolnika, który nie spełnia wymogów ustawowych do złożenia przedmiotowego Oświadczenia lub w Oświadczeniu będą braki formalne, które nie zostaną uzupełnione (np. brak podanych danych osobowych lub brak podpisu) lub Oświadczenie wpłynie do ARiMR po terminie, wówczas zostanie wydane Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania. W przypadku wydania Postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania rolnik ma prawo złożyć wniosek o przyznanie płatności na rok 2018, dlatego postanowienie takie zostanie wydane w terminie umożliwiającym złożenie wniosku.

Oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2018 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017

W 2018 roku w przypadku, gdy dane z wniosku i załączników do wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 nie uległy zmianie, można zamiast Wniosku o przyznanie płatności na rok 2018 złożyć Oświadczenie potwierdzające brak zmian w 2018 roku w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2017.

Oświadczenie może złożyć jedynie rolnik, który we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 deklarował powierzchnię gruntów ornych mniejszą niż 10 ha i ubiegał się wyłącznie o:

§  jednolitą płatność obszarową, płatność za zazielenienie, płatność dodatkową, płatność związaną do powierzchni uprawy chmielu, płatność do owiec, płatność do kóz, płatność niezwiązaną do tytoniu,

§  płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (płatność ONW) (PROW 2014-2020),

§  wypłatę pomocy na zalesianie (PROW 2007-2013),

§  premię pielęgnacyjną i premię zalesieniową (PROW 2014-2020).

Dodatkowo potwierdzi brak zmian w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w 2017 roku i chce ubiegać się w 2018 roku o te same płatności co w roku 2017.

Oświadczenia nie może złożyć rolnik, który ubiegał się we wniosku o przyznanie płatności na rok 2017 o inne płatności niż te wymienione powyżej.

 

Pozdrawiam

Bożena Cichowicz

Kierownik

BP091 Rawa Mazowiecka

IP 36041

Szkolenie dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców

Wójt Gminy zaprasza mieszkańców na szkolenie dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych, które odbędzie się w dniu 28 lutego 2018 r. o godz. 10.00  w Zespole Szkół w Sadkowicach. Szkolenie przeprowadzi Powiatowy Urząd Pracy.

Szkolenie sadownicze

Szkolenie dla rolników

W związku ze zmianami w składaniu wniosków na dopłaty bezpośrednie na rok 2018 (brak możliwości złożenia wersji papierowej) Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Rawie Mazowieckiej oraz ARIMR zaprasza na szkolenie informacyjne w dniu 01.03.2018 r. (czwartek) godz. 10:00 w Urzędzie Gminy w Sadkowicach na temat:

„ZASADY WYPEŁNIANIA I SKŁADANIA WNIOSKÓW OBSZAROWYCH ZA POMOCĄ APLIKACJI E-WNIOSEK PLUS”  wykładowca ARIMR

Na szkolenie prosimy o zabranie numeru gospodarstwa i numeru konta bankowego ponieważ będzie możliwość tworzenia konta potrzebnego do wprowadzenia wniosku na dopłaty.

Na szkoleniu Inspekcja Weterynaryjna omówi zasady bioaseakuracji (choroba ASF). Kierownik ŁODR Urszula Olszowska przybliży zasady pozyskiwania funduszy europejskich w ramach naboru wniosków Modernizacja gospodarstw rolnych.

 

                                                                                                 zapraszamy

                                                 specjalista  ŁODR Kamila Kieszek

Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018

Regulamin XVI Ogólnokrajowego Konkursu "Bezpieczne Gospodarstwo Rolne 2018"  wraz w załącznikami. 

Szkolenie w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF-u

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Rawie Mazowieckiej informuje, że w związku z zagrożeniem wystąpienia ASF-u na terenie naszego powiatu organizuje wraz ze Starostą Powiatu Rawskiego szkolenie dotyczące tej jednostki chorobowej. Zapraszam wszystkich zainteresowanych.

Kursy chemizacyjne

W 2018 planowane są szkolenia z zakresu uprawnień do stosowania środków ochrony roślin (kurs chemizacyjny):

- Kurs chemizacyjny podstawowy 2 dniowy – planowany najbliższy kurs 15-16 luty 2018 r.
- Kurs chemizacyjny uzupełniający 1 dniowy – planowany najbliższy kurs 26 luty 2018 r.

Zapisy przyjmowane są pod nr tel 46 8142846  Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Rawa Mazowiecka (decyduje kolejność zgłoszeń). W ramach powyższych terminów kursów mamy jeszcze kilka wolnych miejsc. W razie potrzeb w kolejnych miesiącach będą robione kolejne kursy.

                                                                                                  Kamila Kieszek
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Wnioski o dopłaty obowiązkowo przez internet

Od 2018 r. wszystkie wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności obszarowych z PROW muszą zostać złożone formie elektronicznej za pośrednictwem formularza geoprzestrzennego udostępnionego na stronie internetowej ARiMR.

Szkolenie dotyczące wypełniania przez  rolników e-wniosku o dopłaty bezpośrednie odbędzie się 1 marca 2018r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Poprowadzi je pracownik ODR.

Zwrot podatku akcyzowego

W dniach 01-28 lutego 2018 r. w Urzędzie Gminy w Sadkowicach Referat Finansowy - podatki - pok. nr 12 będą przyjmowane wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w ramach rocznego limitu na 2018 r.

Limit roczny ustala się jako iloczyn stawki zwrotu podatku na 1 litr oleju napędowego, liczby 86 oraz powierzchni użytków rolnych na dzień 01 lutego bieżącego roku - czyli:

1,00 zł  x  86  x  liczba użytków rolnych

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 roku wyniesie 86,00 zł

Do wniosku należy dołączyć faktury vat na zakup oleju napędowego wystawione w okresie od 01 sierpnia 2017 r.  do 31 stycznia 2018 r.

Podatek od środków transportowych

Uwaga. Urząd Gminy w Sadkowicach zawiadamia mieszkańców Gminy, iż termin opłacenia


I RATY 2018 R. PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

upływa z dniem 15 lutego 2018 r.
 

Do tego terminu należy składać „Deklaracje na podatek od środków transportowych”

Informujemy, iż stawki podatku od środków transportowych nie uległy zmianie - obowiązuje uchwała Rady Gminy Sadkowice nr XXIII/143/2016  z dnia. 28-11-2016 r.

                 

Pismo w sprawie gazyfikacji

W załączeniu zamieszczamy korespondencję w sprawie gazyfikacji Gminy Sadkowice.

Zaproszenie na Kinderbal

Szkolenie w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin

Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach – rejon Rawa Mazowiecka planuje rozpocząć nabór na szkolenia w zakresie doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin.

Kursy przeprowadzane są w dwóch grupach.                                                                                                     
– Dla osób już posiadających uprawnienia (po ukończeniu terminu ważności) – szkolenie uzupełniające.
– Dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnia – szkolenie podstawowe.

Kurs odbędzie się z chwilą zebrania grupy uczestników. Po ukończeniu szkolenia uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia związane ze sprzedażą środków ochrony roślin ważne 5 lat.

Organizator kursu
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Rejon Rawa Mazowiecka
Zapisy prosimy zgłaszać  telefonicznie pod nr 46 8142846

 

Zaproszenie na szkolenie

Wójt Gminy Sadkowice zaprasza mieszkańców na szkolenie dotyczące wypełniania przez  rolników e-wniosku o dopłaty bezpośrednie.

Szkolenie  odbędzie się 1 marca 2018r. o godzinie 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach. Poprowadzi je pracownik ODR.

Zaproszenie na szkolenie

Zapraszamy mieszkańców naszej Gminy na szkolenie dotyczące sposobu zatrudniania cudzoziemców do prac sezonowych przez pracodawców-rolników.

Szkolenie odbędzie się 9 lutego 2018r. o godz. 10.00  sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej, plac Wolności 1.

Szkolenie organizuje  Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej wraz ze Strażą Graniczną z siedzibą w Łodzi, Łódzkim Urzędem Wojewódzkim, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym.

Kurs chemizacyjny odbył się

W dniu 18 stycznia 2018r o godzinie 9.00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Sadkowicach odbyło się spotkanie odnośnie zagrożeń ASF. Informacje naszym hodowcom trzody chlewnej udzielił lekarz weterynarii pan Leszek Pacia.

Następnie odbył się dla osób posiadających uprawnienia (po ukończeniu terminu ważności) kurs chemizacyjny jednodniowy uzupełniający.

Organizatorem kursu był Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, rejon Rawa Mazowiecka. Kurs przygotowała pani Kamila Kieszek- starszy specjalista, natomiast prowadziła pani Urszula Olszowska- kierownik.

 • DSC_0988.JPG
 • DSC_0991.JPG
 • DSC_0992.JPG
 • DSC_0993.JPG

Informacja

UWAGA PRZEDSIĘBIORCY

POSIADAJĄCY ZEZWOLENIE NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH!!!

Przypominamy o obowiązku złożenia oświadczenia o sprzedaży napojów alkoholowych za rok 2017 (podatki pokój nr 12) oraz wniesienia opłaty I raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r. Opłaty należy dokonać na rachunek bankowy Urzędu Gminy  w Sadkowicach, na podstawie art. 111 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016, poz. 487 ze zm).

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera

Bezpłatne szkolenia z obsługi komputera i Internetu dla mieszkańców Województwa Łódzkiego w wieku 45+. Miejsce szkolenia - Łódź.

Kurs chemizacyjny

W związku z licznymi kontrolami ARIMR w zakresie bezpieczeństwa i ochrony roślin Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego z/s w Bratoszewicach – rejon Rawa Mazowiecka planuje rozpocząć nabór na kursy chemizacyjne które będą organizowane w 2018 roku. Kursy dają uprawnienia do nabywania  i stosowania środków ochrony roślin na uprawianych gruntach.

Kursy przeprowadzane są w dwóch grupach:            

– Dla osób już posiadających uprawnienia (po ukończeniu terminu ważności) – kurs jednodniowy uzupełniający.

– Dla osób które po raz pierwszy będą ubiegać się o uprawnienia do stosowania środków ochrony roślin – kurs dwudniowy podstawowy.

Kurs odbędzie się z chwilą zebrania grupy uczestników. Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują świadectwo dające uprawnienia ważne 5 lat.                                                                        

Zapisy prosimy zgłaszać  telefonicznie: Tel. 516 815 639; 46 814 28 46

Organizator kursu
Łódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego – Rejon Rawa Mazowiecka

Kamila Kieszek

Informacja

Informujemy, że w dniu 22 grudnia 2017 r. (piątek) Urząd Gminy w Sadkowicach czynny będzie do godz. 13:30.

następna strona »

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Polska
 • gwl
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.00
 • Ostatnia aktualizacja 2019-10-09
 • Liczba odwiedzin 2217095

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.