Gmina Sadkowice

603

Galeria

Imieniny

Poniedziałek, 23 listopada 2020
Imieniny Klemensa, Adeli

BIP

Treść strony

Katarzyna Zagajewska
Biuro Powiatowe ARiMR w Rawie Mazowieckiej
tel. 46 814 70 44

Jakie nabory wniosków na PROW w 2013 r.

Autor: farmer.pl/MP

17-01-2013 10:23

 

Czy będą kolejne nabory wniosków na PROW? Jakie środki i na jakie działania jeszcze pozostały? – dowiadujemy się na bieżąco w Ministerstwie Rolnictwa.

 „Wykorzystanie budżetu poszczególnych działań PROW 2007-2013 jest okresowo analizowane. Ewentualne propozycje dotyczące przesunięcia środków będą przekazywane do Komisji Europejskiej, a informacje na temat podjętych decyzji w tym zakresie będą publikowane na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi” – zapewnia Ministerstwo Rolnictwa i przedstawia informację na temat planowanych naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach PROW 2007-2013:

 • W działaniu 111 „Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie” piąta edycja konkursów trwała od 20 listopada do 20 grudnia 2012 r. W 2013 r. planowane są kolejne trzy edycje.
 • W działaniach: 112 „Ułatwianie startu młodym rolnikom”, 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych”, 123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej”, 311 „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,  312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” - decyzję o wszczęciu naboru wniosków podejmuje Prezes Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji Rolnictwa, uwzględniając ilość dostępnych środków w ramach danego działania oraz stan weryfikacji wniosków złożonych w poprzednich naborach. Aktualnie planowane jest przeprowadzenie (w I kwartale 2013 r.) naborów w działaniach: 121 „Modernizacja gospodarstw rolnych” (w chwili obecnej, po rozpatrzeniu już złożonych wniosków  i wykorzystaniu środków zatwierdzonych do realokacji przez KE w 2012 r. wolne środki do przeprowadzenia naborów wniosków pozostaną w 8 województwach: lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim), 312 „Tworzenie i  rozwój mikroprzedsiębiorstw” (w 15 województwach, w których nie zostały wykorzystane limity, tj. poza województwem wielkopolskim) oraz  123 „Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej” (nabór ogólnokrajowy).
 • W ramach działania 114 „Korzystanie z usług doradczych przez rolników i posiadaczy lasów” - kolejny nabór wniosków o przyznanie pomocy trwa od dnia 2 stycznia do  31  grudnia 2013 r. (lub do momentu, w którym zapotrzebowanie na środki finansowe wynikające ze złożonych wniosków osiągnie poziom co najmniej 120 proc. dostępnego budżetu działania).
 • W ramach działania 113 „Renty strukturalne” nie przewiduje się kolejnych naborów wniosków.
 • W ramach działań: 132 „Uczestnictwo rolników w systemach jakości żywności”, 133 „Działania informacyjne i promocyjne”, 142 „Grupy producentów rolnych” - nabory wniosków odbywają się w trybie ciągłym. W 2013 r. będą one kontynuowane.
 • W działaniu 126 „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych”, z uwagi na  specyfikę działania, uruchamianie ewentualnych kolejnych naborów będzie uzależnione od aktualnych potrzeb w tym zakresie.
 • W ramach działań: 125 „Poprawianie i rozwijanie infrastruktury związanej z rozwojem i dostosowaniem rolnictwa i leśnictwa”, 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”, 313/322/323 „Odnowa i rozwój wsi” - terminy składania wniosków o przyznanie pomocy dla każdego z województw wyznacza właściwy organ samorządu województwa. Obecnie planowane są nabory w województwach, w których nie zostały wykorzystane środki finansowe dostępne w ramach ww. działań.
 • W działaniach: 211/212 „Wspieranie gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania” oraz 214 „Program rolnośrodowiskowy”, tak jak w latach ubiegłych, wnioski będą składane od 15 marca do 15 maja (tj. w terminach określonych w przepisach dotyczących płatności bezpośrednich do gruntów rolnych). W działaniu 214 „Program rolno środowiskowy” zakłada się zamknięcie pakietu 9 Strefy buforowe oraz naboru dla nowych wniosków na uprawy sadownicze w ramach pakietu 2 Rolnictwo ekologiczne.
 • W działaniu 221/223 „Zalesianie gruntów rolnych oraz zalesianie gruntów innych niż rolne” termin naboru wniosków określa rozporządzenie Ministra RiRW z dnia 19 marca 2009  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach ww. działania - odbywa się on co roku od 1 czerwca do 31 lipca. W tym terminie przewidziany jest również nabór w 2013 r.
 • W działaniu 226 „Odtwarzanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego przez katastrofy oraz wprowadzanie instrumentów zapobiegawczych”, z uwagi na specyfikę działania, uruchamianie ewentualnych kolejnych naborów będzie uzależnione od aktualnych potrzeb w tym zakresie.
 • W działaniu 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” inicjatywę ogłaszania naborów mają lokalne grupy działania (LGD). Nabory wniosków są ogłaszane oddzielnie przez każdą z lokalnych grup. Każda z grup, podejmując decyzję  o ogłaszaniu kolejnych naborów, uwzględnia wysokość środków pozostałych do wykorzystania w ramach limitu przyznanego jej na realizację lokalnej strategii rozwoju.
 • W działaniu 421 „Wdrażanie projektów współpracy” (beneficjentami tego działania są LGD) nabór jest przeprowadzany w sposób ciągły i trwa do: 30 czerwca 2013 r. – w przypadku wniosków dotyczących przygotowania projektów współpracy;  31 grudnia 2013 r. – w przypadku wniosków na realizację projektów współpracy.
 • W ramach działania 431 „Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja” (beneficjentami tego działania są LGD) nie przewiduje się kolejnych naborów wniosków.

=========================================================

Wejście w życie zmian w dopłatach bezpośrednich opóźnione o rok

Autor: farmer.pl/PAP

17-01-2013 15:08

 

Wejście w życie negocjowanych zmian w dopłatach bezpośrednich, m.in. ich stopniowe wyrównywanie między krajami UE, będzie opóźnione o rok. 2014 ma być rokiem przejściowym, czyli będą obowiązywać stare zasady przyznawania dopłat z nowym budżetem - wyjaśniła KE.

Zmiany w dopłatach bezpośrednich są elementem reformy Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2014-2020, która nie wejdzie jednak w życie od stycznia 2014 r. ze względu na przeciągające się negocjacje budżetowe. Oznacza to, że nowe rozwiązania wejdą w życie nie wcześniej niż od stycznia 2015 r., nawet jeśli ministrowie i Parlament Europejski w połowie roku dojdą do porozumienia ws. reformy.

- Jeśli zostanie osiągnięte polityczne porozumienie ws. reformy w czerwcu, jest nierealistycznym oczekiwanie, że wszystkie mechanizmy administracyjne (...) będą gotowe w styczniu 2014 - wyjaśnił dzisiaj rzecznik Komisji Europejskiej ds. rolnictwa Roger Waite.

Dodał, że Komisja Europejska przygotowuje przejściowe zasady funkcjonowania WPR w 2014 roku. - Te zasady będą musiały uwzględnić porozumienie w sprawie budżetu (na lata 2014-2020) i muszą zostać przyjęte przez Radę UE (rządy) i PE przed końcem 2013 r. - podkreślił rzecznik. Propozycja tych zasad możliwa jest wiosną, ale KE potrzebuje do tego porozumienia budżetowego.

Waite wyjaśnił, że przejściowe zasady dotyczące dopłat oznaczają ich przyznawanie w 2014 roku "na starych zasadach, z nowym budżetem". Jeśli chodzi o przewidziane w reformie WPR środki rynkowe i drugi filar WPR, czyli rozwój obszarów wiejskich, to dotrzymanie terminów jest mniej trudne - oceniła KE. Opóźnienie dotknie też najpewniej tzw. zazielenianie WPR, czyli wymogi środowiskowe dla rolników otrzymujących dopłaty.

Polsce zależy na proponowanym przez KE w ramach reformy WPR wyrównywaniu dopłat. Teraz dopłaty bezpośrednie różnią się między krajami UE - od 540 euro na hektar w Grecji do 83 euro na Łotwie. W Polsce wynoszą one około 200 euro, ale po dodaniu wsparcia z drugiego filara, unijne środki rolne na hektar w Polsce wynoszą w sumie 320 euro (we Francji - 350 euro, w Niemczech - 421 euro).

KE w swojej propozycji reformy WPR postuluje stopniowe zwiększanie dopłat w państwach, gdzie są one niższe niż 90 proc. średniej UE - o jedną trzecią różnicy między tym, co rolnicy w danym kraju dostają teraz, a 90 proc. średniej unijnej. Analogicznie - ci, którzy dostają najwięcej, otrzymaliby nieco mniej (maksymalnie o 10 proc.).

Eurodeputowani komisji rolnictwa w PE proponują nawet szybsze wyrównywanie dopłat tak, by do 2020 r. żaden kraj nie otrzymywał mniej niż 65 proc. średniej unijnej. Proponują złagodzenie przejścia z systemu dopłat opartych na historycznej produktywności do dopłat opartych na wielkości gospodarstw tak, by żadne gospodarstwo w UE nie dotknęła większa niż 30-procentowa redukcja dopłat w stosunku do ich poziomu w 2014 r. Komisja PE ma głosować swoje stanowisko 23 i 24 stycznia.

Na jednakowej wysokości dopłaty dla rolników w całej UE nie zgadzają się m.in. główni płatnicy netto do budżetu UE, czyli Niemcy i Francja.

 

ARiMR przypomina, że w tym roku zwiększył się zakres kontroli tzw. wymogów wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych

http://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/arimr-przypomina-ze-w-tym-roku-zwiekszyl-sie-zakres-kontroli-tzw-wymogow-wzajemnej-zgodnosci.html

Rolnicy, którzy ubiegają się o przyznanie dopłat bezpośrednich, a także prowadzą gospodarstwa, w których realizowane są działania PROW 2007 - 2013 takie jak np. "Program rolnośrodowiskowy", "Zalesianie gruntów rolnych i gruntów innych niż rolne" oraz wsparcie z tytułu  tzw. dopłat ONW, zobowiązani są do przestrzegania  tzw. "Zasad wzajemnej zgodności"(ang. cross compliance). Nakazują one prowadzenie działalności rolniczej w sposób nieszkodzący środowisku naturalnemu, dbałość o "zdrowotność roślin" czyli m.in. przestrzeganie norm użycia nawozów i środków ochrony roślin i zachowywanie szczególnej troski  o zwierzęta gospodarskie. Przestrzeganie tych zasad jest poddawane kontroli.

 Dotychczas polscy rolnicy, w ramach "Zasad wzajemnej zgodności" zobowiązani byli do przestrzegania, od 1 stycznia 2009 r., wymogów z obszaru A - związanych z ochroną środowiska naturalnego oraz identyfikacją i rejestracją zwierząt - a od 1 stycznia 2011 r., zasad dotyczących obszaru B - zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt oraz zdrowotności roślin. Natomiast  od początku tego roku w Polsce obowiązują  też zasady wzajemnej zgodności dotyczące też tzw. obszaru C, czyli dbania o tzw. dobrostan zwierząt i obejmują posiadaczy wszystkich gatunków zwierząt gospodarskich.

Głównym celem wymogów w zakresie dobrostanu zwierząt jest zapewnienie zwierzętom gospodarskim dobrych warunków przetrzymywania, opieki i ochrony ze strony rolnika, jak również zaspokojenie wszystkich potrzeb biologicznych i możliwości naturalnego zachowania zwierząt. W dobrostanie ważne jest, by zwierzęta gospodarskie nie były traktowane jak przedmiot produkcji, ale przede wszystkim jako istoty żyjące, które są zdolne do odczuwania cierpienia.

Chów i hodowla zwierząt nie mogą być prowadzone metodami czy też w warunkach, które mogłyby spowodować cierpienie, urazy i uszkodzenia ciała zwierząt. Każdy, kto opiekuje się zwierzętami, powinien stosować się do wymagań dobrostanu, pielęgnacji, bezpiecznej obsługi, naturalnych, zdrowych zachowań czy też obsługi urządzeń wykorzystywanych w przyjętej technologii.

Podczas doglądania zwierząt (co najmniej raz dziennie) należy sprawdzać ich stan zdrowia, stan odżywienia, stan racic, występowanie kulawizn, wykryć ewentualne otarcia, skaleczenia, czy też osowiałość, niepobieranie pokarmu, problemy z oddychaniem, biegunki czy też odstawanie od stada.

Jeżeli zauważone zostaną niepokojące objawy dotyczące stanu zwierząt, należy natychmiast otoczyć opieką chore czy też ranne zwierzę, a w przypadku grupowego utrzymania zwierząt trzeba je odizolować od reszty grupy, zapewnić odpowiednie warunki (ściółka, stały dostęp do wody).  Jeśli taka opieka nie przynosi rezultatu trzeba wezwać lekarza weterynarii.

Wszelkie zabiegi lekarsko-weterynaryjne może wykonywać tylko lekarz weterynarii. Lekarz ma obowiązek pozostawienia w gospodarstwie odpowiedniej dokumentacji dotyczącej leczenia zwierząt, a posiadacz zwierząt ma obowiązek ją przechowywać. Wszystkie zabiegi pielęgnacyjne należy wykonywać w sposób zapewniający ograniczenie stresu i cierpienia zwierzęcia.

Nieprzestrzeganie wymogów wzajemnej zgodności może skutkować zmniejszeniem lub utratą przyznawanych rolnikowi płatności bezpośrednich oraz płatności  niektórych działań w ramach PROW 2007-2013 tj.  płatności z tytułu naturalnych utrudnień dla rolników na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), rolnośrodowiskowych i na zalesianie gruntów rolnych. Wysokość sankcji, czyli naliczenie konkretnego % obniżenia płatności, zależy od rodzaju i skali naruszenia norm i wymogów wzajemnej zgodnosci.

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska kontrolują pracownicy ARiMR. Natomiast kontrolą identyfikacji i rejestracji zwierząt gospodarskich, zdrowia zwierząt, bezpieczeństwa pasz i żywności w części dotyczącej produktów pochodzenia zwierzęcego oraz dobrostanu zwierząt  zajmuje się Inspekcja Weterynaryjna.

Wprowadzenie "Wymogów wzajemnej zgodności" (Cross compliance) wynika z przepisów Unii Europejskiej i są one jednakowe we wszystkich krajach wspólnoty. Dzięki temu żywność wyprodukowana na terenie Unii Europejskiej, niezależnie od kraju producenta, spełnia te same "Wymogi wzajemnej zgodności", a co za tym idzie jest takiej samej jakości.

Informacje o wymogach wzajemnej zgodności kontrolowanych w gospodarstwach rolnych ubiegających się o płatności bezpośrednie i inne wsparcie, są  zawarte  w broszurze informacyjnej, którą ARiMR  rozesłała już do wszystkich rolników oraz jest  dostępna na stronie internetowej Agencji - www.arimr.gov.pl  pod linkiem:
www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/kontrole/dll/broszura_1t.pdf

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek:
7:30 - 15:30.

 

Różności

 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • Polska
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

 • Licencja: CC BY 3.0 Gmina Sadkowice

 • powered by netadmin 7.25
 • Ostatnia aktualizacja 2013-01-30
 • Liczba odwiedzin 2522685
baner toplayer
Powszechny Spis Rolny 2020

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.