Gmina Sadkowice

628

Galeria

Imieniny

Piątek, 9 grudnia 2022
Imieniny Wiesława, Leokadii

BIP

Treść strony

Ankieta dotycząca zagospodarowania bioodpadów w przydomowych kompostownikach

Szanowni Państwo, zwracamy się do Mieszkańców kompostujących bioodpady w przydomowych kompostownikach o wypełnienie załączonej ankiety.

Celem ankiety jest oszacowanie ilości bioodpadów poddawanych recyklingowi (wytworzonych i poddanych kompostowaniu) na terenie gminy Sadkowice w 2022 roku. W związku z nowymi zasadami obliczenia poziomów recyklingu (Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska
z dnia 3 sierpnia 2021 r.) dane zawarte w ankiecie będą wliczone do poziomów, które musi osiągnąć gmina.

Wypełnioną ankietę należy przekazać do Urzędu Gminy w Sadkowicach lub wysłać pocztą na adres Urzędu Gminy Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice lub e-mail: ug@gminasadkowice.pl w terminie do 31 grudnia 2022 r.

Druk ankiety można pobrać poniżej i w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

Zmiany w gospodarowaniu odpadami komunalnymi na terenie Gminy Sadkowice od 1 maja 2020 r.

Opłata. Od 1 maja 2020 r. za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkaniec zapłaci 20,00 zł za miesiąc od osoby.

Zwolnienie = kompostownik. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 10 % opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosić będzie 18,00 zł od osoby.

Segregacja. Zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakłada na mieszkańców obowiązek segregacji odpadów (wszyscy mieszkańcy zostali zobowiązani do segregacji odpadów). Zasady segregacji odpadów dostępne są w zakładce „zasady segregacji”.

Zła segregacja lub jej brak. W przypadku zgłoszenia przez firmę odbierającą odpady złego segregowania odpadów lub jego braku, wszczęte zostanie postępowanie, zgodnie z Ordynacją podatkową, którego konsekwencją może być zastosowanie stawki podwyższonej, tj. 40,00 zł za miesiąc od osoby.

Nowy druk deklaracji. Od 1 maja 2020 r. obowiązuje nowy druk deklaracji na odpady komunalne. W przypadku, gdy zgłaszana jest zmiana dotycząca liczby osób zamieszkałych lub właściciel nieruchomości chce skorzystać ze zniżki w związku z kompostowaniem odpadów, należy tego dokonywać na nowym druku. Jeśli nie występują żadne zmiany, dotychczasowe deklaracje są ważne i nie należy ich składać ponownie, ale wtedy nie będzie przysługiwać zniżka i opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie wynosić 20,00 zł od osoby. Do każdej nieruchomości, zostaną wtedy wysłane za potwierdzeniem odbioru pisemne zawiadomienia o zmianie stawek, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Druki dostępne w zakładce „deklaracje” oraz w siedzibie Urzędu Gminy pok. nr 3.

Zmiana ilości osób na nieruchomości. Każdy właściciel nieruchomości powinien zgłosić zmiany dotyczące ilości mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Dane te są podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Termin płatności. Terminy płatności nie ulegają zmianie. Zmieniają się jedynie miesiące, za które w danych terminach należy uiszczać opłaty tj.:

- do dnia 15 marca – za pierwszy kwartał;

- do dnia 15 maja – za drugi kwartał, z tym, że w 2020 r. w tym terminie uiszczamy opłatę za 2 miesiące – maj i czerwiec;

- do dnia 15 września – za trzeci kwartał;

- do dnia 15 listopada – za czwarty kwartał.

Wpłaty. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać:

- bezpośrednio na rachunek bankowy: 78 9291 0001 0035 8648 2000 0320 BS BR o/Sadkowice lub

- w drodze inkasa u sołtysa.

Harmonogramy odbioru odpadów. Dostarczone zostaną każdemu właścicielowi nieruchomości przez podmiot odbierający odpady. Dostępne będą również na stronie internetowej www.gminasadkowice.pl

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) znajduje się w miejscowości Sadkowice, na działce nr 378 – dawna baza SKR. Czynny jest w każdy pierwszy piątek miesiąca w godzinach 8.00 – 14.00. Do PSZOK można przywieźć następujące rodzaje odpadów:

1) odpady zmieszane, papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, popiół pochodzący z palenisk domowych;

2) przeterminowane leki i chemikalia;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

4) zużyte baterie i akumulatory;

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

6) zużyte opony (max. do rozmiaru 1200 mm) – do 8 sztuk od właścicieli nieruchomości;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 500 kg rocznie od właścicieli nieruchomości;

8) odpady tekstyliów i odzieży;

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

Uwaga! Pracownik PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku, gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że odpady nie są odpadami komunalnymi, tylko np. z działalności gospodarczej lub rolniczej.

Przypominamy, że odpady pochodzące z działalności gospodarczej i rolniczej nie są odpadami komunalnymi i należy je zagospodarować we własnym zakresie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach.

 

Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych

Wójt Gminy Sadkowice informuje, że od 1 maja 2019 r. firmą odbierającą odpady z terenu Gminy Sadkowice jest firma P.P.H.U. „DREWBUD” Kazimierz Budek, Komorów 15, 96-214 Cielądz.

Miejsca zagospodarowania odpadów komunalnych

Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z terenu Gminy Sadkowice niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:

ZGO AQUARIUM Sp. Z o.o.

ul. Katowicka 20

96-200 Rawa Mazowiecka

 

Wykaz zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który znajduje się w miejscowości Sadkowice, na działce nr 378 – dawna baza SKR. Punkt czynny w pierwszy piątek każdego miesiąca w godz. 8.00 – 14.00.

Odpady z PSZOK odbierane są przez:

„DREWBUD” P.P.H.U. Kazimierz Budek, Komorów 48, 96-214 Cielądz.

 

 

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.