Gmina Sadkowice

645

Galeria

Imieniny

Czwartek, 23 marca 2023
Imieniny Pelagii, Feliksa

BIP

Treść strony

Deklaracja dostępności

Urząd Gminy w Sadkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Urzędu Gminy w Sadkowicach.

Data publikacji strony internetowej: 2013-06-20. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-07-05.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów ponad 110 plików PDF nie posiada warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie dostosowywane. Wśród opublikowanych grafik ponad 210 nie posiada opisu alternatywnego - opisy będą sukcesywnie uzupełnianie. W strukturze serwisu znajdują się podstrony, których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy będą sukcesywnie uzupełnianie. Na kilkudziesięciu podstronach znajdują się "udawane" listy numerowane i nienumerowane - odpowiednie sformatowanie list będzie następować sukcesywnie. Na 8 podstronach znajdują się tabele bez wyróżnionych komórek stanowiących nagłówki kolumn - brakujące formatowanie będzie następować sukcesywnie. Na 4 podstronach nieprawidłowo użyto tabel do ułożenia treści. Na 4 podstronach znajduje się opublikowana grafika prezentująca tabelę z treścią (obraz) zamiast tabeli z treścią (tekst).

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-07-04.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 9 - wywołanie podstrony kontaktowej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Tomasz Żaczkiewicz, admin@gminasadkowice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 46 815 61 91. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Sadkowicach, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice

 • parking przed Urzędem Gminy jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych,
 • na chwilę obecną brak jest rozwiązań uwzględniających swobodne poruszanie się po Urzędzie osobom o szczególnych potrzebach, w tym na wózkach inwalidzkich automatycznych i siłowych brak jest windy, platform przyschodowych, toalet dla niepełnosprawnych,
 • Urząd nie dysponuje urządzeniami dla osób z wadami słuchu, osób niewidomych i słabowidzących,
 • istnieje możliwość wejścia do budynku z psem asystującym,
 • Osoby ze szczególnymi potrzebami mogą załatwiać osobiście sprawy w urzędzie po uprzednim zgłoszeniu takiej potrzeby pracownikowi w sekretariacie Urzędu Gminy po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym. Zgłoszenie takie zostaje przekazane do merytorycznego pracownika, który następnie obsługuje interesanta w wyznaczonym, dogodnym miejscu na parterze budynku.

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.