Gmina Sadkowice

822

Galeria

Imieniny

Czwartek, 9 lutego 2023
Imieniny Cyryla, Eryka

BIP

Treść strony

 • -

Informacja dotycząca programu „RODZINA 500+”

PROGRAM „RODZINA 500 +”

Wójt Gminy Sadkowice  uprzejmie informuje, iż jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 +” w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci na terenie gminy Sadkowice  będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sadkowicach.

Więcej informacji możecie Państwo otrzymać dzwoniąc do GOPS,  nr telefonu  46 8156892

                                                         Wójt Gminy Sadkowice
Karolina Kowalska

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU „RODZINA 500+”

Ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci określa grupę beneficjentów, którzy będą mogli pobierać świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na dziecko.

Prawo do świadczenia będzie przysługiwać na dziecko do 18 roku życia, jako:
 ♦ dziecko własne
 ♦ dziecko małżonka
 ♦ dziecko przysposobione (adoptowane)
 ♦ dziecko znajdujące się pod opieką prawną

Świadczenie będą mogli pobierać:
♦ rodzice
♦ jeden rodzic
♦ opiekunowie prawni
♦ faktyczni opiekunowie

Świadczenie nie będzie przysługiwać w przypadku, gdy:
♦ dziecko jest w związku małżeńskim
♦ dziecko znajduje się w placówce zapewniającej całodobowe utrzymanie lub jest pod opieką zastępczą
♦ dziecko posiada prawo do świadczenia na własne dziecko
♦ na dziecko przysługuje świadczenie rodzinne za granicą (wyjątek: gdy umowy dwustronne lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej)

Beneficjentami programu rządowego 500 Plus mogą zostać:
♦ obywatele Polski
♦ cudzoziemcy:
- gdy stosują się wobec nich przepisy o koordynacji systemów zabezpieczeń społecznych
- gdy wynika to z międzynarodowych umów dwustronnych
- gdy osoba posiada kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, ale z wyłączeniem obywateli państw trzecich:
• z pozwoleniem na pracę na okres krótszy niż 12 miesięcy.
• którzy przybyli do Polski na studia
• mogących pracować w oparciu o wizę

Cudzoziemcy mają prawo do świadczeń pod warunkiem zamieszkiwania na terytorium Polski przez okres pobierania świadczenia. Wyjątek stanowią sytuacje, gdy dwustronne umowy międzynarodowe lub przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego mówią inaczej.

Wysokość świadczeń w programie 500 Plus
W ramach programu 500 Plus wypłacane są świadczenia wychowawcze, których celem jest zapewnienie środków, które przynajmniej częściowo powinny pokryć koszty związane z zaspokojeniem potrzeb życiowych oraz wychowaniem każdego dziecka.

Wysokość świadczenia ustalona została na kwotę 500 zł na dziecko (miesięcznie), na:
♦ każde drugie i kolejne dziecko bez względu na dochody rodziny
♦ pierwsze dziecko, jeśli dochód na osobę nie przekracza 800 zł a w przypadku, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł. na osobę.

W przypadku, gdy będzie zachodziło uzasadnione podejrzenie, że wypłacane pieniądze są marnotrawione lub wydatkowane niezgodnie z przeznaczeniem przez osobę pobierającą, wówczas może zostać podjęta decyzja o:
♦ wstrzymaniu wypłaty świadczenia w całości,
♦ wstrzymaniu wypłaty świadczenia w części,
♦ przekazywaniu świadczenia w całości w formie rzeczowej,
♦ przekazywaniu świadczenia w części w formie rzeczowej.
Osoby nienależnie pobierające świadczenie wychowawcze zobowiązane są do zwrotu wszystkich otrzymanych kwot wraz z odsetkami ustawowymi. Do nienależnie wypłaconych kwot zasiłku stosuje się przepisy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kryterium dochodowe
Zgodnie z projektem ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł na miesiąc, na drugie i każde kolejne dziecko będzie wypłacane bez względu na wysokość dochodu na członka rodziny.

Istnieje jednak możliwość uzyskania świadczenia na pierwsze dziecko, w przypadku, gdy:
♦ dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 800 zł
♦ dochód rodziny w przeliczeniu na osobę nie przekracza 1 200 zł, a przynajmniej jedno z dzieci jest osobą niepełnosprawną

Dochód rodziny oznacza sumę dochodów jej członków, a dochód na członka rodziny oznacza w tym przypadku przeciętny miesięczny dochód członka rodziny, osiągnięty w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, za który przyznawane jest świadczenie wychowawcze.
Jeśli w trakcie pobierania świadczenia nastąpi zmiana uzyskiwanego dochodu mająca wpływ na prawo do świadczenia, należy najpóźniej w ciągu 14 dni powiadomić o tym fakcie organ wypłacający.
W przypadku, gdy na skutek zwiększonego dochodu nastąpi utrata prawa do świadczenia, zasiłek nie będzie przysługiwał od następnego miesiąca po pierwszym miesiącu od miesiąca, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego
Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego Wnioski na kolejne okresy będą przyjmowane już od 1 sierpnia danego roku. Istotne jest, że pierwszy okres, na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.
Świadczenie zostanie przekazane bezpośrednio na konto wskazane przez rodzica.
Gdy dziecko nie będzie we wspólnym gospodarstwie domowym z obojgiem rodziców, zasiłek otrzyma rodzic, który opiekuje się dzieckiem. Środki będą zawsze wypłacane rodzicom, opiekunom prawnym lub opiekunom faktycznym, którzy faktycznie zajmują się dzieckiem. W przypadku, gdy opieka będzie ustanowiona na równych prawach zasiłek otrzyma osoba, która pierwsza złoży wniosek.

Wniosek i formalności nabywania świadczeń
Wniosek o świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez Internet lub osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Do wniosku 500 plus niezbędne będą:
♦ Zaświadczenia o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zaświadczenie powinno zawierać dane o wysokości dochodu, należnego podatku i składek na ubezpieczenia społeczne odliczonych od dochodu.
♦ Zaświadczenia o innych dochodach.
♦ Oświadczenie o faktycznie uzyskiwanych dochodach przez osoby podlegające przepisom o zryczałtowanym podatku dochodowym.
♦ Oświadczenie o dochodach z gospodarstwa rolnego.
♦ Zaświadczenia, oświadczenia i dokumenty pozwalające ustalić prawo do uzyskania świadczenia (np. dokumenty potwierdzające wiek dziecka, orzeczenia i wyroki sądu rodzinnego).
Zaświadczenia i dokumenty dotyczące wynagrodzenia należy dołączyć tylko w przypadku starania się o zasiłek na pierwsze dziecko.
Gdy organy właściwe do weryfikacji wniosków będą miały wątpliwości, co do złożonych dokumentów mogą przeprowadzić wywiad.

Jednocześnie informuję, że wszelkie wzory wniosków nie są jeszcze dostępne.

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Sadkowicach lub w postaci elektronicznej.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze, zawierające wzór wniosku i oświadczeń

(Dz.U. z 2016r. poz. 214).

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.