Gmina Sadkowice

1050

Galeria

Imieniny

Wtorek, 5 lipca 2022
Imieniny Antoniego, Marii

BIP

Treść strony

ZMIANY W PROGRAMIE "CZYSTE POWIETRZE" OD 25 STYCZNIA 2022 r.

Dnia 25.01.2022 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie w formie dotacji dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 3 Programu Priorytetowego ,, Czyste Powietrze”.

W ramach Części 3 programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć:

- rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie;

- zakończonych pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą rozpoczęcia niniejszego naboru.

Beneficjentem uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

 1. Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.
 2. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy - Prawo Ochrony Środowiska, nie przekracza kwoty :

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym;

- 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

      lub

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego przysługujące w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego albo zaświadczenie o ustalonym prawie do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego beneficjent powinien uzyskać od burmistrza miasta.

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 3 programu jest uwarunkowane posiadaniem jednego z ww. zaświadczeń.

Ponadto roczny przychód osoby, która przedstawiła zaświadczenie o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w Rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.

Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego w ramach Części 1 albo 2 Programu przed dniem 25.01.2022 r. zmieniająca warunki dofinansowania na zgodne z Częścią 3 Programu. Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 25.01.2022 r., ale nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek złożyć go ponownie na warunkach Części 3 programu, z zastrzeżeniem spełniania wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

 

POZOSTAŁE ISTOTNE ZMIANY

- usunięcie możliwości składania wniosku o płatność przed zawarciem umowy dotacji;

- dopuszczenie kotłów dwupaliwowych zgazowujących drewno i spalających pellet   drzewny, jako zgodnych z celami Programu;

- doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe – beneficjent będzie zobowiązany, aby do wniosku o płatność dołączyć protokół odbioru kominiarskiego podpisany przez osobę posiadającą uprawnienia;

- dla umów dotacji zawartych na podstawie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji składanych od dnia 25.01.2022 r., rozliczenie dofinansowania możliwe jest tylko w oparciu o formularz online wniosku o płatność dostępny na stronie NFOŚiGW. Nie ma możliwości rozliczenia w oparciu o formularz pdf.

Zmiany, które mają zastosowanie również do wniosków o dofinansowanie złożonych w ramach wcześniejszych wersji Programu:

                - wnioskodawca nie musi być właścicielem źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania w ramach Programu. Wyjątek ten dotyczy sytuacji, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości;

                - dopuszczenie wydłużenia okresu realizacji przedsięwzięcia o więcej niż 6 miesięcy (limit taki obowiązuje w pozostałych przypadkach) w przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez operatora.

 

Ważne

Przypominamy, że nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

Informacje pochodzą ze strony WFOŚiGW w Łodzi

Program "Czyste powietrze"

Spotkanie informacyjne odbędzie się 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Sali OSP w Sadkowicach.

Punkt konsultacyjno-informacyjny w Urzędzie Gminy w Sadkowicach czynny jest we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 15:00

 • Program "Czyste powietrze" spotkanie informacyjne odbędzie się 20 lipca 2021 r. (wtorek) o godz. 18:00 w Sali OSP w...

Czyste Powietrze

Mieszkańcy Gminy Sadkowice będą mogli skorzystać z pomocy przy składaniu wniosków o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. W związku z porozumieniem zawartym z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi beneficjenci (osoby zainteresowane wymianą źródeł ciepła lub pracami termomodernizacyjnymi) będą mogli składać wnioski w Urzędzie Gminy w Sadkowicach.

Dokumenty będą przyjmowane w Urzędzie Gminy w Sadkowicach we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 15:00 od 06.07.2021 r.

Osoby do kontaktu:

Sekretarz Gminy Krzysztof Starczewski tel. 46 815 61 91 wew. 35

Katarzyna Wasilewska tel. 46 815 61 91 wew. 37

Agata Królak tel. 46 815 61 91 wew. 36

Oprócz wstępnej weryfikacji dokumentów Mieszkańcom zostanie udostępnione stanowisko komputerowe, przy którym będzie można wypełnić i wydrukować wniosek. Pracownicy Urzędu Gminy będą także pomagać w wypełnieniu wniosku. Nie będzie też stanowił problemu brak konta na portalu, przez który aplikuje się o środki. Do tego celu będzie służyło konto, obsługiwane przez pracowników Urzędu. Natomiast, jeżeli Mieszkańcy mają już zarejestrowane konto i wypełnili wniosek to powinni go okazać podczas wizyty w Urzędzie (np. przesyłając wypełniony elektronicznie wniosek na swoją skrzynkę pocztową lub nagrywając go na nośniku USB).

Ważne! Pracownicy Urzędu Gminy będą obsługiwać, zgodnie z zawartym porozumieniem, mieszkańców/właścicieli budynków jednorodzinnych jeżeli  budynek, którego dotyczy inwestycja, usytuowany jest w granicach administracyjnych Gminy Sadkowice.

Celem sprawniejszej obsługi Państwa w Urzędzie, prosimy dodatkowo o przygotowanie danych niezbędnych do prawidłowego wypełnienia wniosku, tj. w szczególności:

 1. Planowanego terminu zakończenia zadania.
 2. Podstawowych danych wnioskodawcy.
 3. Numeru rachunku bankowego wnioskodawcy.
 4. Informacji ogólnych o budynku, w tym obowiązkowo: numer księgi wieczystej, nr działki, powierzchnia całkowita budynku, nieużytkowa, powierzchnia, na której jest prowadzona działalność gospodarcza w budynku (jeżeli dotyczy), rok budowy budynku lub rok oddania budynku do użytkowania.
 5. Źródło ciepła (obecne i przyszłe).
 6. Danych dotyczących planowanej termomodernizacji.
 7. Informacji o osobach tworzących gospodarstwo domowe - pesele wszystkich domowników oraz dochody poszczególnych członków rodziny (pomocnym mogą okazać się pity za ubiegły rok podatkowy).

Jako załącznik do wniosku należy przedłożyć przede wszystkim:

 1. Dokumenty potwierdzające osiągnięty dochód dla wszystkich osób tworzących gospodarstwo domowe np. kopie PITów, kopie dokumentów potwierdzających zasądzone alimenty, oryginały zaświadczeń z Urzędu Skarbowego o osiągniętych dochodach lub zaświadczenia z Urzędu Gminy o ilości hektarów przeliczeniowych gospodarstwa rolnego.
 2. Audyt energetyczny (jeżeli był sporządzony)

Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane do aplikowania o środki.

Więcej szczegółowych informacji na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze znajdziecie Państwo na stronie internetowej:

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/

Prezentacja programu "Czyste powietrze"

Kontakt

plik,4385,orzel-bez-tla-gif.gif
Urząd Gminy
w Sadkowicach

Sadkowice 129A
96-206 Sadkowice
powiat rawski
województwo łódzkie

NIP: 8351178176
REGON: 000550315

tel./ fax: 468156191
tel. 468156167

e-mail:
ug@gminasadkowice.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek 7:30 - 15:30,
wtorek 7:30 - 16:30,
środa 7:30 - 15:30,
czwartek 7:30 - 15:30,
piątek 7:30 - 14:30.

Różności

 • „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie"
 • Połączenie z tłumaczem migowym
 • Inwestycje w ramach Programu Polski Ład
 • Karta Dużej Rodziny
 • Inwestycje
 • PROW
 • Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
 • ŁARR
 • PROW 2014-2020
 • SIP
 • Mój prąd
 • gwl
 • łódzkie
 • Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi
 • LFRR
 • System Informacji Przestrzennej

Stopka

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku 'Graficzna wersja strony' znajdującego się w górnej części witryny.